מקצועות החובה בחטיבה העליונה

ריק

התכנית נלמדת במהלך שלוש שנות החטיבה העליונה. בכיתות ד’-ה’ לומדים את הנושאים שלהלן ומוערכים עליהם באמצעות כתיבת ניירות עמדה, הצגת סוגיות לשאר תלמידי הכתה, כתיבת תרגילים ובחינה מסכמת הנערכת בסוף כתה ה’. בכתה ו’ נכתבת מטלת מעורבות אזרחית, המוגשת בסוף המחצית הראשונה.

 

תכנית הלימודים בשכבה י’

יחידה 1 – האם מדינת ישראל דואגת לאזרחיה? המחויבות ההדדית בין האזרח למדינה, גבולותיה של מחויבות זו, חיוניות המעורבות האזרחית וחשיבות הביקורת האזרחית בכדי להבטיח את דאגת המדינה לאזרחיה. חשיבותה ותפקידה של המדינה כמסגרת חברתית, חשיבות הרעיון הדמוקרטי כמסגרת פוליטית שבמרכזה האדם וטובתו, והגישות השונות ביחס לתפקיד המדינה הדמוקרטית בתחומי החברה והכלכלה. מושגים ונושאים קשורים: תפיסת האדם במרכז ומקומו המרכזי בחברה הדמוקרטית- זכותו להשפיע על סביבתו, המדינה למענו, אמנה חברתית, ‘מצב טבעי’, היווצרות המדינה, תפקיד המדינה, אזרח, תושב, גישות חברתיות וכלכליות (סוציאל דמוקרטית, ליברלית) מדיניות של שוויון (הבחנה, אפליה פסולה, העדפה מתקנת), הכרזת העצמאות. 

יחידה 2 – כיצד הזהויות השונות בחברה הישראלית באות לידי ביטוי במדינת ישראל? הזהויות השונות של אזרחי מדינת ישראל; השלכותיהן על יחסן של הקבוצות השונות למדינה ועל קווי השסע מול גורמי הלכידות של החברה האזרחית הישראלית. דגש מיוחד יינתן לסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל השפעותיו- הן על לכידותה של החברה היהודית בישראל והן על היחסים בין אזרחים יהודים לערבים במדינת ישראל. מושגים ונושאים קשורים: לאום, לאומיות (אתנית, פוליטית), קבוצה אתנית, מדינת לאום אתנית, מדינת לאום פוליטית/מדינתית, שסעים בחברה הישראלית, שסע לאומי, הסכמיות, סובלנות, פלורליזם, מדיניות של שוויון (הבחנה, אפליה פסולה, העדפה מתקנת). עריצות הרוב, זהות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני (גורמים, השפעה על החברה, ופתרונות מוצעים לסכסוך).

 

תכנית הלימודים בשכבה י”א

יחידה 3 – כיצד מתמודדת הדמוקרטיה הישראלית עם אתגרי המציאות? שעת משבר כשעת מבחן לחברה דמוקרטית; הקשיים שמזמן מצב משברי לחברה דמוקרטית ולמשטר הדמוקרטי; התנהלות המשטר הדמוקרטי באמצעות מנגנונים המבטיחים את הגבלת כוחו של השלטון; חוסן חברתי, הסכמיות וסולידריות, הבטחת חירויות היחיד ובמיוחד חופש הביטוי. מושגים ונושאים קשורים: הגבלת השלטון, הפרדת רשויות, בחירות, חוקה, שקלול ואיזון, חופש הביטוי, הרשות המחוקקת – הכנסת (כולל חסינות חברי הכנסת), הרשות השופטת (כולל בג”ץ, הרכב הועדה למינוי שופטים, אי תלותה של הרשות השופטת) מוסדות פיקוח וביקורת פורמליים, מוסדות פיקוח וביקורת בלתי פורמליים, הזכות לחופש הביטוי, זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה, גבולות הציות לחוק, חוקי יסוד, פיסקת ההגבלה, סמכויות הממשלה.

תת יחידה – האם התקשורת במדינת ישראל ממלאת את תפקידה? תפקידיה של התקשורת בעולם המודרני במשטר דמוקרטי; בדגש על תפקידה בהגבלת השלטון. מאפייני התקשורת במדינה דמוקרטית: ריבוי דעות, אי תלות/עצמאות התקשורת; והדרכים לצרוך תקשורת באופן ביקורתי. מושגים ונושאים קשורים: תקשורת, עיתונות, מדיה אלקטרונית, שידור ציבורי, שידור פרטי, חופש המידע, חופש העיתונות, צנזורה, דמוקרטיה ובטחון, הסברה, תעמולה. 

יחידה 4 – מהי הזיקה בין המשטר הדמוקרטי בישראל לבין אופייה היהודי? אופייה המורכב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; תפיסות שונות באשר ליחס האפשרי בין תפיסות העולם היהודית והדמוקרטית וביטוין בגישות למדינת ישראל ולמאפייניה; יחס המדינה למיעוטים לאומיים; מדיניות ההגירה של ישראל; השוואה ליחסן של מדינות אחרות למיעוטים ולהגירה; האתגר שמהוות קבוצות מיעוט קיצוניות לאופייה ושלומה של מדינת הלאום המודרנית מושגים ונושאים קשורים: גישות לאופייה של מדינת ישראל או תפיסות דמוקרטיות-יהודיות, מאפייניה הלאומיים של מדינת ישראל (סמלים, מוסדות, חקיקה), חוק השבות, חוק האזרחות, חוק יסוד ‘הלאום’, מיעוטים, זכויות קבוצה, כור היתוך, רב תרבותיות, עריצות הרוב, זהות, פונדמנטליזם, הגירה, כור היתוך, רב תרבותיות, הזכות לחירות, חוק יסוד ‘כבוד האדם וחירותו’, חירויות שונות, חופש דת וחופש מדת, השסע הדתי, חוקי יסוד, הכרזת העצמאות. 

 

תכנית הלימודים בשכבה י”ב

כתיבת מטלת חקר העוסקת בסוגייה אזרחית, גיבוש הצעת פתרון ויישומה.

שתי יחידות החובה בהיסטוריה כוללות מבחר נושאים בהיסטוריה אירופית והיסטוריה של עם ישראל במאות התשע עשרה והעשרים. 

תכנית הלימודים בכתה י’ התכנית מתמקדת באירופה של המאה ה-19: בהיווצרות המבנה המעמדי של חברה מתועשת, בהתפתחות המדעים, בחילון, בדמוקרטיזציה, בעליית הליברליזם והסוציאליזם, בהתגבשות לאומית ובאימפריאליזם. 

כן עוסקת התכנית בהשלכות תהליכים אלה על קהילות ישראל במערב אירופה ומרכזה, במזרח אירופה ובארצות האסלאם: באמנסיפציה, בחילון, בהיווצרות זרמים דתיים חדשים, בהקמת תנועות פוליטיות ובלאומיות היהודית- הציונות לגווניה.

הנושא החותם את לימודי ההיסטוריה בכתה ד’ הוא מלחמת העולם הראשונה.

תכנית הלימודים בכתה י”א מתמקדת בשנים 1918-1945 ועוסקת בהיווצרות המשטר הטוטליטארי הקומוניסטי בברית המועצות, בהקמת רפובליקת וימאר בגרמניה ובתהליכים הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים שעברו עליה עד התמוטטותה, בעליית הנאציזם, במשטר הנאצי ובמדיניות הפנים והחוץ שלו עד פרוץ מלחמת העולם השניה. 

כן עוסקת התכנית בתהליכים מרכזיים במלחמת העולם השניה ובשואה: בשלבי רדיפת יהודי פולין, מערב אירופה וצפון אפריקה, בהשלכות הפלישה לברית המועצות על גורל היהודים בה, בהתגבשות הפתרון הסופי וביצועו; בכניסת העולם לעידן הגרעיני.

הנושא החותם את לימודי ההיסטוריה בכתה ה’ הוא המלחמה הקרה.

תכנית הלימודים בכתה י”ב מתמקדת בשנים 1945-1980 ועוסקת בהיווצרות הישוב העברי בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי, בדגש על התרבות העברית. כן עוסקת התכנית בדה קולוניזציה, במאבקו של הישוב העברי לעצמאות, במלחמת העצמאות ובהקמת מדינת ישראל. התכנית כוללת עיסוק בהיווצרותה של החברה הישראלית כתוצאה מגלי עליה, את מאפייניה הכלכליים והחברתיים, את יחסי הרוב היהודי עם המיעוט הערבי עד שנות השישים ואת המעבר ממדיניות של כור היתוך למדיניות רב תרבותית. בתחום מדיניות החוץ עוסקת התכנית ביחסי ישראל ומצרים מאז מלחמת העצמאות ועד חתימת הסכם השלום. 

 

ההערכה בשתי יחידות החובה היא בית ספרית- הציון הסופי של התלמיד נקבע על ידי שקלול הישגיו מראשית כתה ד’ ועד מחצית כתה ו’ בכתיבת תרגילים ובחינות ובהצגת נושאים בעל פה בפני הכתה. 

דרכי הערכה: בחינות, עבודות ורזנטציות ביחידים ובקבוצות. הציון הסופי מורכב מציוני המטלות שכתבו התלמידים במהלך שלוש שנות לימוד המקצוע.

תכנית הלימודים בשכבה י’

הלמידה מתרכזת בעיקר בשירים וסיפורים מתוך תכנית הלימודים לבגרות. התלמידים לומדים שירים עבריים מן המחצית הראשונה והשנייה של המאה העשרים וכן מבחר סיפורים קצרים עבריים מן המאה העשרים (כולל סיפורי עגנון) וסיפורים מתורגמים. כמו כן יילמד בשנה זו מחזה קלאסי או מודרני על פי בחירת המורה.

תכנית הלימודים בשכבה י”א

בהמשך לנעשה בכיתות ד’ נלמדים טקסטים נוספים להשלמת החומר עבור בחינת הבגרות הפנימית המתקיימת בהיקף של יחידה לימוד אחת. הבחינה מתקיימת בסיום השנה. בשנה זו נלמדים שירי ביאליק, שירים מתוך שירת ימי הביניים, וכן נלמד רומן מתורגם או עברי על פי בחירת המורה. לקראת כתיבת עבודת החקר בשנה הבאה מושם דגש ניכר בשנה זו על עבודה צוותית ומטלות חקר מצומצמות.

תכנית הלימודים בשכבה י”ב

בשנה זו כותבים התלמידים עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת. עבודת החקר נעשית בזוגות ועל פי הנחייה צמודה של המורה, ובמסגרתה בוחרים התלמידים בעצמם את הנושא ואת הטקסטים שאותם יחקרו, על פי נושא כללי המוגדר על ידי צוות המורים (בשנים האחרונות הנושאים היו: זהות, אהבה, משפחה והתבגרות). התלמידים בשנה זו מתנסים בלימוד ובחקר ברמה הגבוהה ביותר ולוקחים אחריות אישית על תהליך הלמידה שלהם במסגרת התמקדותם בנושא הספרותי אותו בחרו לעבודתם. עם הגשת עבודת החקר מסתיימים לימודי שתי יחידות החובה.

 

קבוצת התגבור תלמד ספרות בהיקף של 2 יחידות לימוד, על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך: 70% מחומר הלימוד יוערכו בבחינת בגרות חיצונית ו- 30% מחומר הלימוד יוערכו על ידי המורה. 

מטרתה של תכנית הלימודים בעברית היא לשפר את כישורי הדיבור והכתיבה בשפת האם. הוראת העברית כוללת היכרות מעמיקה עם המערכת הדקדוקית של השפה העברית, טיפוח מיומנויות ההבנה וההבעה והקניית שימוש תקין בשפה.

תוכנית הלימודים נפרשת על פני שנתיים – כיתות י’ ו-י”א. 

בתחום ההבנה התלמידים יקראו טקסטים בהיקפים שונים ובסוגות שונות. העבודה על הטקסטים תכלול שאילת שאלות בממדי הבנה שונים, עמידה על אמצעים רטוריים ומבני לשון המשרתים את הכותב, הערכה של תוכן הטקסט וביקורת עליו.

בתחום ההבעה התלמידים יתנסו בכיתה ד במטלות כתיבה ארוכות טווח, כאשר הדגש יהיה על כתיבת טיעון בזיקה לטקסטים שקראו. בכיתה ה התלמידים יתנסו בכתיבת סקירה ממזגת, המבוססת על ליקוט מידע ממספר טקסטים ואיחודם לטקסט אחד.

בתחום הדקדוק התלמידים ילמדו תורת הצורות ותחביר לרבות תקינות לשונית בתחומים אלה וכן תיקוני הגייה בשם המספר ובמילות היחס.

ציונים ודרכי הערכה: היקף תכנית הלימודים בלשון ובהבעה הוא 2 יח”ל. 

ציון כיתה י’ מהווה 30% מהציון בתעודת הבגרות, והוא נקבע על-ידי המורה בסוף השנה. אחת הדרישות בשנה זו היא יצירה של תלקיט אישי לכל תלמיד. על התלקיט לכלול חיבורים ותיקוניהם, וכן מבחנים, בחנים ועבודות (לפי הנחיות המורה בכל כיתה). ציון ה- 30% נסמך על ההערכות והציונים של התלמיד לאורך השנה, על התלקיט ועל התלמידוּת (נוכחות סדירה, התנהגות נאותה, הבאת ציוד, הגשת מטלות וכד’).

ציון ה- 70% נקבע בסוף כיתה י”א. הציון מבוסס על ציון שנתי שניתן על ידי המורה ועל בחינת בגרות חיצונית. הציון השנתי ניתן על סמך עבודתו של התלמיד וציוניו לאורך השנה.

התנ”ך הוא ספר הספרים והוא אחד מיסודותיה של תרבות המערב, של תפיסתה את האדם ומקומו בעולם. התנ”ך הוא גם הספר שמספר את סיפורו של עם ישראל ומהווה את התשתית התרבותית של חיינו הלאומיים ושל לשוננו. חוקיו, סיפוריו, לבטיו וגווניו ממשיכים להעסיק אותנו ולעצב את חיינו בהווה.

העבודה המעמיקה עם הטקסט המקראי מעניקה לתלמידים את היכולת לקרוא בצורה ביקורתית כל טקסט ולהתמודד בצורה מעמיקה ומתוחכמת עם כל רעיון או תפיסת עולם שיבואו איתה במגע בעתיד.

 

תכנית לימודי החובה:

 • ספר בראשית כמבוא לתנ”ך, הממחיש הן את הזיקה למזרח הקדום והן את הפולמוס החריף עמו. זהו גם הספר “המשפחתי” מכולם שלא מפסיק לעסוק ביחסים המשפחתיים המעסיקים את האנושות מאז ומתמיד כמו בפרה-היסטוריה של עם ישראל.
 • ספר שמות כמודל ללאומיות: הן בשל יכולתו לתאר התהוותה של האומה הישראלית, והן בהגדרתו את ייחודה לעומת העמים השכנים. 
 • הנביא והנבואה כפי שבאים לידי ביטוי בספר ירמיה: כיצד דמותו של ירמיהו מבטאת את חווית הנביא הקלאסי וכיצד הרעיונות הנשגבים של צדק חברתי פגשו את המציאות של יהודה בערב החורבן.
 • ספרות החוכמה, כפי שבאה לידי ביטוי בספרי קהלת ואיוב ותשובותיה הייחודיות לשאלות העמוקות המעסיקות כל אדם.
 • אהבה וחסד בתנ”ך כפי שבאים לידי ביטוי במגילות רות ושיר השירים ובמזמור ‘אשת חיל’ בספר משלי.


הציון על שתי יחידות החובה מורכב משני חלקים: 

30% ממנו ניתנים על ידי המורה המלמד על סמך המרכיבים הבאים: ציון על עבודה בהיקף מצומצם העוסקת בעלילות הראשית, ציון על תהליך החקר הנלווה לעבודה וציון על הלמידה השוטפת במהלך השנה. 

70% מהציון ניתנים על סמך הבחינה החיצונית של משרד החינוך, ציוני עבודות, מבחנים ועבודה שוטפת על לימוד יתר נושאי החובה לבחינת בגרות חיצוני

שיעור החינוך הגופני נלמדים בקבוצות של בנים ובקבוצות של בנות. בכתה ד’ לומדים כל הבנים וכל הבנות תכנית אחידה, ובכיתות ה’-ו’ יש בחירה בין פעילויות שונות. 

 

תכנית הלימודים לבנות

כיתה י’: בשנה זו יילמדו הבסיס לפיתוח כושר גופני והקניית מושגים בסיסיים: עקרונות החימום (הכנה לפעילות גופנית), התעמלות קרקע ומכשירים, משחקי ספורט ועבודה אישית בחדר הכושר. 

כיתות י”א-י”ב: בשנים אלה יעסקו התלמידים בפיתוח סבולת לב-ריאה, סבולת שרירי חלק גוף עליון בדגש על בטן וידיים, עבודה עם דלגיות, מבחן זריזות עם קונוסים ועבודה בחדר הכושר. לימוד, פיתוח והעמקה של מקצוע אחד על-פי בחירת התלמידות: אירובי ועיצוב הגוף, מחול ותנועה, כדורסל, כדורגל, כדורעף וחדר כושר. בכיתה י”ב תיעשה הכנה למבחני הבגרות המעשיים והעיוניים. 

 

תכנית הלימודים לבנים

כיתה י’: בשנה זו יפותחו מרכיבי הכושר הגופני בדגש על חיזוק שרירים כנגד משקל גוף, והתלמידים יתאמנו בריצות קצרות וארוכות. 

כיתה י”א: בשנה זו יעסקו התלמידים בכושר גופני וכן בריצות ארוכות; כן תהיה העמקה של מקצוע בחירה עפ”י דרישת התלמידים: כדורגל/ כדורסל/ כדורעף.

כיתה י”ב: הכנה למבחן הבגרות המעשי והעיוני. מתן כלים לבניית תכנית אימונים אישית שתעזור לקראת הגיוס לצה”ל ולאורח-חיים בריא. 

 

דרכי ההערכה: הערכת התלמידים תתבסס על הישגים (40%) וכן על נוכחות סדירה, הבאת תלבושת ומוטיבציה (60%). 

תקנון חינוך גופני – חטיבה עליונה

הערכת תלמידות בחינוך גופני

הנחיות ורשימת נושאים לעבודה עיונית

היקפי הלימוד במתמטיקה הם 3, 4,ו- 5 יח”ל ולימודי אתגר. התלמידים מתבקשים לבחור את היקף יחידות הלימוד בו הם מעוניינים, על פי הישגיהם והמוטיבציה שלהם ללמידה. שיבוצם לקבוצות הלימוד יקבע הן על פי בחירתם והן על פי הישגיהם, כפי שישתקפו בתעודת סוף שנת הלימודים. 

מתמטיקה – 3 יח”ל 

נושאי הלימוד

 • אלגברה – משוואות ומערכות משוואות, טכניקות אלגבריות ובעיות מילוליות, חזקות, סדרות חשבוניות והנדסיות.
 • קריאת מידע מגרפים ובנייתם מבעיות “מציאותיות”
 • גיאומטריה אנליטית – נקודות וקטעים, ישר ומעגל. 
 • טריגונומטריה – הגדרת הפונקציות, יישומים במישור ובמרחב דרך צורות המתפרקות למשולשים ישרי-זווית.
 • סטטיסטיקה תיאורית והסתברות
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – משיק, ניגזרות של פונקציות פולינום, סכום, הפרש ומכפלה, בעיות קיצון. אינטגרלים של פולינומים וחישובי שטחים.  

 

בכיתה י’ יקבלו התלמידים הערכה פנימית בית-ספרית במשקל 25% מהציון הסופי. 

בכיתה י”א ייבחנו התלמידים בשאלון שמשקלו 40% ובכיתה י”ב ייבחנו התלמידים בשאלון שמשקלו 35%.

 

מתמטיקה – 4 יח”ל

נושאי הלימוד

 • אלגברה – משוואות ואי-שיוויונות ומערכות משוואות, טכניקות אלגבריות ובעיות מילוליות, חזקות, שורשים ולוגריתמים, סדרות חשבוניות, הנדסיות וכלליות.
 • גיאומטריה אנליטית – נקודות וקטעים, ישרים ומעגל.
 • הסתברות קלאסית.
 • גיאומטריה – מצולעים, מעגל, מקומות גיאומטריים, דימיון.
 • טריגונומטריה – הפונקציות הטריגונומטריות, הקשרים ביניהן, פתרון משוואות בסיסיות. זהויות. שימושים במישור ובמרחב.
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – משיק, נגזרות של פונקציות, סכום, הפרש ומכפלה ומנה. בעיות קיצון. אינטגרלים וחישובי שטחים. 
 • קדם אנליזה- תובנה גרפית, תכונות של פונקציות וטרנספורמציות על פונקציות.

 

בכיתה י”א נבחנים התלמידים בשאלון בגרות שמשקלו 35% ובכתה י”ב בשאלון שמשקלו 65%.

 

מתמטיקה – 5 יח”ל

נושאי הלימוד

 • אלגברה – משוואות ואי-שיוויונות ומערכות משוואות, טכניקות אלגבריות ובעיות מילוליות, חזקות, שורשים ולוגריתמים, סדרות חשבוניות, הנדסיות וכלליות.
 • גיאומטריה – מצולעים, מעגל, מקומות גיאומטריים, דימיון.
 • הסתברות קלאסית.
 • טריגונומטריה – הפונקציות הטריגונומטריות, הקשרים ביניהן, פתרון משוואות, זהויות. שימושים במישור ובמרחב.
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – משיק, נגזרות של פונקציות, סכום, הפרש ומכפלה ומנה. בעיות קיצון. אינטגרלים וחישובי שטחים. 
 • וקטורים – גיאומטריים ואלגבריים והשילוב ביניהם.
 • מספרים מרוכבים.
 • גיאומטריה אנליטית – נקודות וקטעים, ישר, מעגל, פרבולה, אליפסה.
 • קדם אנליזה- תובנה גרפית, תכונות של פונקציות וטרנספורמציות על פונקציות.

 

בכיתה י”א נבחנים התלמידים בשאלון בגרות שמשקלו 60% ובכיתה י”ב בשאלון שמשקלו 40%.

 

מתמטיקה – 5+ יח”ל

קבוצת תלמידים זו מתכוננת לבחינות הבגרות ברמת 5 יח”ל, ומקבלת תוספת שעת לימוד בכל שנה כדי לעמוד בהן בהצלחה. 

 

מתמטיקה אתגר 

תכנית זו היא בהיקף של 5 יח”ל, ובה נלמדת התכנית לבגרות בתוספת העמקה והרחבה.

צוות מורי המתמטיקה בשיתוף צוות חוקרים מן החוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית גיבש תכנית תלת שנתית לתכנית האתגר מתוך מגמה לקבל הכרה עבורה גם בנקודות זכות אקדמיות.

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים במתמטיקה ובעלי עניין מיוחד במדעים המדויקים, ומוכנות ללימוד עצמי ועבודה מאומצת. תלמידים חדשים יוכלו להצטרף לתכנית על סמך בחינת המיון הכללית ליחידות ויהיו חייבים בהשלמת החומר שנלמד בקבוצת האתגר בשנים הקודמות תלמידים שלמדו בתכנית האתגר יוכלו להמשיך במסלול אם ציונם 85 ומעלה.

 תכנית הלימוד היא בבסיסה התכנית ל- 5 יח”ל (המופיעה בסעיף הקודם). הלימודים יכללו העמקה, הרחבה, העשרה וגם האצה. תלמידים המעוניינים בכך ישתתפו בתחרויות ובאולימפיאדות במתמטיקה.

בכיתה י”ב יבחרו תלמידי קבוצת האתגר בין קורס אקדמי במתימטיקה דיסקרטית, הנלמד באוניברסיטה העברית, לבין קורס העשרה בית ספרי. הקורס האקדמי באוניברסיטה מקנה שתי נקודות זכות ללימודים בהמשך, וקורס ההעשרה הפנימי מקנה תעודת הערכה על ההשתתפות.

כמו כן,  יחנכו תלמידי האתגר תלמידים משכבות נמוכות יותר ויסייעו להם במתמטיקה במפגש של שעה בשבוע.

בכיתה י’ נבחנים התלמידים בשאלון בגרות שמשקלו 60% ובכיתה י”א בשאלון שמשקלו 40%.

אנגלית בהיקף 4 יח”ל 

בכתה י’ עוסקים התלמידים במהלך חודשיים בפרוייקט, המשלב קריאה וכתיבה בנושא הנבחר על ידי המורים מדי שנה. בשאר חודשי הלימוד בכתה י’ וכן במהלך כתה י”א כותבים התלמידים תלקיט- תרגילים מגוונים על יצירות ספרותיות הנלמדות בכתה. הציון על התלקיט, הניתן על ידי המורה, הוא חלק מהציון הסופי באנגלית.

בכתה י”ב כותבים התלמידים עבודת מחקר, שהציון עליה ניתן על ידי המורה, וכן נבחנים עליה בעל פה על ידי בוחן חיצוני. בסוף כתה י”ב ניגשים התלמידים לבחינה חיצונית הכוללת את הבנת הנקרא.

 

אנגלית בהיקף 5 יח”ל

בכתה י’ עוסקים התלמידים במהלך חודשיים בפרויקט, המשלב קריאה וכתיבה בנושא הנבחר על ידי המורים מדי שנה. בשאר חודשי הלימוד בכתה י’ וכן במהלך כתה י”א כותבים התלמידים תלקיט- תרגילים מגוונים על יצירות ספרותיות הנלמדות בכתה. הציון על התלקיט, הניתן על ידי המורה, הוא חלק מהציון הסופי באנגלית. 

בסוף כתה י”א ניגשים התלמידים גם לבחינה חיצונית העוסקת בהבנת הנקרא והנשמע. גם הציון עליה הוא חלק מהציון הסופי. 

בכתה י”ב כותבים התלמידים עבודת מחקר, שהציון עליה ניתן על ידי המורה, וכן נבחנים עליה בעל פה על ידי בוחן חיצוני. בסוף כתה ו’ ניגשים התלמידים לבחינה חיצונית הכוללת הבנת הנקרא וכתיבת חיבור. 

לימודי האנגלית מבוססים על קריאת יצירות ספרותיות, על פיתוח יכולת הביטוי בעל פה ועל שמיעה של מגוון חומרים. 

 

אנגלית 5+ יח”ל

בקבוצת 5+ תכנית הלימודים זהה לזו שבקבוצת 5, אך נוספת שעת לימוד שבועית בכל אחת משנות הלימוד. 

 

אנגלית אתגר

הלימוד מיועד לתלמידים שרמת האנגלית שלהם היא ברמת שפת-אם. יתקבלו לקבוצה תלמידים שיעברו בהצלחה מבחן ממיין.

במסגרת הקבוצה ילמדו קריאה, כתיבה ודיבור. השיעורים יתבססו על ספרות אנגלית מקורית, כולל מחזה, רומן ,סיפורים קצרים ושירה. התלמידים יתנסו בכתיבה אישית (שירה וסיפורים), בכתיבת מכתבים (רשמיים ובלתי-רשמיים), בניסוח מכתב תלונה או בקשה, ובכתיבת מאמר-דעה. בתוך כך, התלמידים יכירו כללי דקדוק ואוצר מילים מתחומים שונים, יתרגלו ניסוח טקסטים קצרים וארוכים באנגלית, וכן ילמדו איך לסכם ולתמצת. בנוסף לכך, יושם דגש על דיבור שוטף, כולל הצגות בפני קהל, debating and public speaking.

ייחודם של לימודי האתגר באנגלית הוא בכך שיצירות הספרות הנלמדות מבוססות על נושא מאחד. במסגרתו נחשפים התלמידים למרצים אורחים, לסרטים, לביקור במוזיאון ועוד. דרכי הערכה ייכללו, בנוסף למבחנים גם פרויקטים, עבודות, ופרזנטציות של הפרויקט בפני הקבוצה, ההורים והמחנכים.

לימודי קבוצת האתגר נמשכים שלוש שנים, כמו לימודי האנגלית בשאר הקבוצות. בכיתה י”ב התלמידות והתלמידים משתתפים בפרויקט חונכות.