הורים תשע"ח

מידע לקראת שנה"ל תשע"ח

טופס רישום למועצת הורים   

חוזר תשלומי הורים לשנת תשע"ח   

מהלך שנת הלימודים התשע"ח (לוח החופשות) – משרד החינוך.

 פתיחת שנת הלימודים

3/9/2017 7:50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקופות לימוד